Leadership

Dean

BEN Shenglin

Vice Dean

MO Shenjiang

Vice Dean

CHEN Jingyan

Academic Dean (Adjunct)

QIAN Meijun

CTO

ZHANG Ruidong

Assistant Dean

LEI Linan

Assistant Dean

SHEN Li

Assistant Dean

WANG Cheng

Assistant Dean

ZHOU Wenyu

Leadership